O nás

O naší činnosti, o tom, kdo jsme a o co se snažíme, nejvíce vypoví:

Skauting

Junák - český skaut, z. s. je s více než šedesáti tisíci aktivními členy největší dětskou organizací v České republice. Skauting má staletou tradici a po celém světě se k němu hlásí přes 40 miliónů lidí. Přestože skauting staví na své tradici, je moderní organizací. Svoji činnost přizpůsobuje měnícím se potřebám tak, aby byl schopen plnit své poslání, jímž je výchova úspěšných, sebevědomých a současně obětavých a mravně založených osobností připravených na život.

Skauting v Moravské Třebové

Skautské středisko Moravská Třebová má v současnosti cca 170 členů. Středisko je základní organizační jednotkou Junáka. Ne však nejmenší. Středisko je tvořeno oddíly, ty se skládají ze dvou a více družin. Družiny pracují samostatně (schůzka 1x týdně), přibližně 1x měsíčně pořádají výpravy (výlety) a občas pak také společné akce celého oddílu. Činnost je v každém oddíle a družině jiná, odvislá od věku a zájmu dětí. V našem středisku jsou v současnosti tři chlapecké a dva dívčí oddíly a oddíl dospělých skautů (oldskautů). Těžištěm práce je oddílová činnost, přesto se několikrát do roka všichni scházíme při celostřediskových akcích a akcích pro veřejnost.

Terminologie

Ve skautské výchově rozlišujeme několik životních období, která jsou spjata s pro veřejnost možná ne zcela srozumitelnou terminologií. Našim členům v předškolním věku říkáme benjamínci, ve věku 6 – 10 let jsou to vlčata/světlušky, od 11 do 15 let jsou to skauti/skautky, po dosažení 15 let se buď stávají rádci, tj. mladšími vedoucími družin, nebo se z nich mohou stát roveři/rangers s vlastním programem. Vlčata se seskupují v tzv. smečkách, světlušky v rojích, skauti a skautky ve skautských oddílech a chlapci a dívky v roverském věku mohou být přijati do roverského kmene.